Author - mtm

Informacja o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem:

Zmiana w treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych związana jest z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), zmieniających ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”.

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU

Jeżeli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej np. przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu będzie mogło zostać złożone w takiej samej formie (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon, w trakcie rozmowy), a nie tak jak dotychczas, wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku, gdy skorzystacie Państwo ze wskazanego powyżej uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwa o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy jego przyjęcie, wskazując m.in. dzień, w którym umowa zostanie rozwiązana.

Jeżeli będzie się zbliżał termin, na jaki została zawarta umowa na czas określony, a tym samym dzień, w którym umowa ta, w przypadku braku złożenia przez Państwa oświadczenia o braku woli dalszego korzystania z naszych usług, będzie ulegała przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, przypomnimy o tym Państwu, przesyłając odpowiednią informację oraz przedstawimy aktualną, najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku, gdy umowa o upływie terminu na jaki początkowo została zawarta ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługiwać będzie Państwu prawo do jej wypowiedzenia, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani zmianą dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu i będą chcieli rozpocząć korzystanie z naszych usług, możecie Państwo wypełnić wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Wniosek ten umożliwia żądanie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu – aktywacja usług przez nastąpi najpóźniej w odstępie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem.

Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług dostępu do Internetu w ramach jednego z pakietów danych, udostępnimy Państwu narzędzie, umożliwiające nieodpłatne monitorowanie wykorzystania tych usług na każdym etapie.

Raz w roku poinformujemy Państwa o naszych najkorzystniejszych ofertach (chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody).

Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług telefonicznych, Państwa uprawnienia do przeniesienia numeru do innej sieci, pozostanie w mocy przez miesiąc po rozwiązaniu z nami umowy, chyba że złożą Państwo oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa.

W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami.
W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne

POSTANOWIENIA UMOWY ULEGAJĄCE ZMIANIE

Poniżej przedstawiamy Państwu poszczególne postanowienia umów abonenckich, ulegające zmianie:
Postanowienia umowne dotyczące prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej zostaną uzupełnione o punkt o następującym brzmieniu:
„Oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy może zostać złożone
1) w formie pisemnej bądź 2) dokumentowej, w przypadku gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej.”
„Wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej może zostać złożone w postaci:
a) wiadomości mailowej na adres e-mail: biuro@mtm-info.pl,
b) lub telefonicznie pod numerem: 15 844 34 37.”
„W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu w formie dokumentowej Dostawca Usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez:
a) wysłanie wiadomości SMS-a – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej lub
b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej,

W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Dostawca Usług potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w Umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie– jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail.”

Postanowienia umowne, dotyczące przekształcenia umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony, po upływie terminu, na jaki początkowo została zawarta zostaną uzupełnione o punkt o następującym brzmieniu:
Umowa Abonencka zawarta na czas określony po upływie terminu obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Dostawca Usług informuje Abonenta na trwałym nośniku:
a) w formie PDF wysłany na adres e-mail wskazany w Umowie, lub
b) na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail w Umowie,
– o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. Abonent może złożyć oświadczenie w formie:
a) e-mail na adres : biuro@mtm-info.pl.
b) na piśmie na adres: ul. Poniatowskiego 19a, 37-450 Stalowa Wola.
– o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia umowy na czas nieokreślony.
Z chwilą przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym w dniu przekształcenia umowy na czas nieokreślony, zgodnie z taryfą dla umów na czas nieokreślony. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie.”
„W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przekształceniu, w umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy przekształconej, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie trwania wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”

Biura MTM-INFO dostępne tylko drogą telefoniczną i elektroczniczną.

Szanowni Państwo,

w związku z panującą pandemią koronawirusa Biura Obsługi MTM-INFO dostępne są tylko i wyłącznie drogą telefoniczną i elektroniczną od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00. W sobotę BOK MTM-INFO jest nieczynne.

Oddział Stalowa Wola

Tel. 15 844 34 37

e-mail: bok@mtm-info.pl

Oddział Kolbuszowa

Tel. 17 227 52 67

e-mail: kolbuszowa@mtm-info.pl

Prace modernizacyjne sieci światłowodowej 05.02.2020

Szanowni Państwo,

W związku z budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska w dniu 05.02.2020 od godziny 00:01 do 09:00 zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne w naszej sieci.

W wymienionych godzinach pojawi się przerwa w dostępie do usług Internetu(światłowodowego i radiowego), Telewizji oraz Telefonu dla poniższych miejscowości:
Bąków,
Brandwica,
Jastkowice,
Kłyżów,
Pysznica.

Za utrudnienia najmocniej przepraszamy,
Zespół MTM-INFO

Budowa sieci światłowodowej w miejscowościach Przyszów-Ruda, Zaklików oraz Jastkowice

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż firma MTM-INFO zaczyna realizację projektu sieci światłowodowej FTTH-Fiber to the Home (światłowód do domu) dla mieszkańców Przyszowa, Zaklikowa oraz Jastkowic.

Wybudowana sieć światłowodowa zapewni Państwu wedle własnego uznania i potrzeb dostęp do super szybkiego Internetu Światłowodowego o prędkościach nawet 600Mb/s, Telewizji Światłowodowej z atrakcyjnymi pakietami oraz Telefonii VoIP zapewniającej łączność z całym światem oraz darmowymi rozmowami wewnątrz naszej sieci.

Niniejsza inwestycja niesie ogromne korzyści dla mieszkańców miejscowości gdzie realizowany będzie projekt. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby rozpiętość sieci światłowodowej była jak największa. Im bardziej rozbudowana jest infrastruktura światłowodowa w danej miejscowości, tym bardziej zyskuje na atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców jak i działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą prosimy o dokonanie zgłoszenia w siedzibie firmy MTM-INFO: Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 19a, telefonicznie: 15-844-34-37, e-mailowo: bok@mtm-info.pl bądź wypełniając poniższy formularz.

Zapisz się już dziś!

Kolejne miejscowości w zasięgu sieci Światłowodowej MTM-INFO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że prace związane uruchomieniem łącza światłowodowego z miejscościach: Nisko, Motycze Poduchowne, Kotowa Wola, Trześń Turbia oraz Agatówka zostały zakończone. W miejscowości Pilchów Internet Światłowodowy będzie dostępny w maju tego roku.

Mieszkańcy wymienionych miejscowości mogą skostać z oferty
szybkiego Internetu do 600 Mbit/sTelewizji Cyfrowej (blisko 250 kanałów w pełnej ofercie)  oraz Telefonu Stacjonarnego

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą prosimy o dokonanie zgłoszenia w siedzibie firmy MTM-INFO: Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 19a, telefonicznie: 15-844-34-37, e-mailowo: bok@mtm-info.pl bądź wypełniając poniższy formularz.

Zapisz się już dziś!

Rozbudowa sieci światłowodowej MTM-INFO

Szanowni Państwo,

Kontynuując rozbudowę sieci światłowodowej MTM-INFO, pragniemy poinformować, że kolejnymi miejscowościami, w których powstanie nowoczesna napowietrzna sieć światłowodowa są: Nisko, Turbia, Agatówka, Pilchów, Motycze Poduchowne, Kotowa Wola, Trześń oraz Jastkowice. 

W przyjętym rozwiązaniu do każdego budynku (gospodarstwa domowego), zainteresowanego naszą ofertą, doprowadzony zostanie kabel światłowodowy, umożliwiający świadczenie usługi szybkiego Internetu do 600 Mbit/s, Telewizji Cyfrowej (blisko 250 kanałów w pełnej ofercie)  oraz Telefonu Stacjonarnego

Zaproponowana technologia (Fiber to the home), charakteryzuje się szeregiem istotnych zalet i przewag w stosunku do innych rozwiązań:
– odporność sieci na warunki atmosferyczne,
– odporność na zaniki prądu – światłowody nie wymagają punktów zasilania,
– odporność na przepięcia i wyładowania atmosferyczne – światłowody nie przewodzą prądu elektrycznego,
– ogromne przepływności Internetu, niedostępne przy wykorzystaniu innych technologii,
 

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą prosimy o dokonanie zgłoszenia w siedzibie firmy MTM-INFO: Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 19a, telefonicznie: 15-844-34-37, e-mailowo: bok@mtm-info.pl bądź wypełniając poniższy formularz.

Zapisz się już dziś!

Rozpoczęcie prac budowy sieci FTTH w Kłyżowie

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że firma MTM-INFO rozpoczyna budowę nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH-Fiber to the Home (światłowód do domu) dla mieszkańców Kłyżowa. Sieć ta opiera się wyłącznie na transmisji światłowodowej i obecnie jest najnowocześniejszym na świecie rozwiązaniem technicznym w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W przyjętym rozwiązaniu do każdego budynku (gospodarstwa domowego), zainteresowanego naszą ofertą, doprowadzony zostanie kabel światłowodowy, umożliwiający świadczenie usługi szybkiego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonu. Koszt wykonanego przyłącza napowietrznego pokrywa w całości nasza firma.

W najbliższym czasie firma NEXATEL Sp. z o.o. Kielce będzie prowadziła prace projektowe sieci światłowodowej w miejscowości Kłyżów na zlecenie firmy MTM-INFO s.c. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o podanie następujących informacji:

  • Numer działki
  • Imię i nazwisko właściciela i współwłaścicieli
  • Numer księgi wieczystej

 Zgłoszenia mogą Państwo dokonać w siedzibie firmy MTM-INFO: Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 19a, telefonicznie: 15-844-34-37, e-mailowo: bok@mtm-info.pl bądź wypełniając poniższy formularz.

Zapisz się już dziś!

Sieć Światłowodowa w Kłyżowie

Kłyżów to kolejna miejscowość objęta planami inwestycyjnymi budowy napowietrznej sieci światłowodowej przez firmę MTM-INFO. Jeszcze w tym roku rozpocznie się etap projektowania, podczas którego projektanci oraz osoby upoważnione będą w imieniu naszej firmy prosić Państwa o wyrażanie zgody na użyczenie terenu w zakresie niezbędnym do realizacji tej inwestycji. Osoby te nie pobierają z tego tytułu żadnych opłat. Mieszkańcy Kłyżowa będą mogli skorzystać z superszybkiego Internetu do 600Mb/s oraz Telewizji Światłowodowej ponad 230 kanałów w tym 99HD. Podłączenia napowietrzne światłowodu do budynku na etapie budowy sieci będą całkowicie darmowe.

Szczegóły dotyczące budowy sieci dostępne są pod nr 15-844-34-37, e-mailowo: bok@mtm-info.pl na stronie internetowej pod adresem: www.mtm-info.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta: Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 19a.

Zainteresowany ofertą ?

Budowa sieci FTTH w miejscowości Pysznica

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że firma MTM-INFO rozpoczyna budowę nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH-Fiber to the Home (światłowód do domu) dla mieszkańców Pysznicy. Sieć ta opiera się wyłącznie na transmisji światłowodowej i obecnie jest najnowocześniejszym na świecie rozwiązaniem technicznym w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. W przyjętym rozwiązaniu do każdego budynku (gospodarstwa domowego), zainteresowanego naszą ofertą, doprowadzony zostanie kabel światłowodowy, umożliwiający świadczenie profesjonalnych usług telekomunikacyjnych. Koszt wykonanego przyłącza napowietrznego pokrywa w całości nasza firma. Zaproponowana technologia, charakteryzuje się szeregiem istotnych zalet i przewag w stosunku do innych rozwiązań:
– odporność sieci na warunki atmosferyczne,
– odporność na zaniki prądu – światłowody nie wymagają punktów zasilania,
– odporność na przepięcia i wyładowania atmosferyczne – światłowody nie przewodzą prądu elektrycznego,
– ogromne przepływności Internetu, niedostępne przy wykorzystaniu innych technologii,
– możliwość korzystania z innych usług telekomunikacyjnych, takich jak: telefon, telewizja cyfrowa.
W ramach przyłącza będzie można skorzystać ze specjalnej oferty dostępu Internetu o przepustowości 100 Mbit/s za 50,00 zł, 300 Mbit/s za 80,00 zł  lub 600 Mbit/s za 110,00 zł oraz z oferty telewizji cyfrowej dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce Telewizja.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 15 844 34 37 oraz 533 315 803 lub o przesłanie danych kontaktowych na adres e-mail: bok@mtm-info.pl i wówczas oddzwonimy.